VerySource

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 28|回复: 4

汇编错误问题

[复制链接]

1

主题

3

帖子

4

积分

新手上路

Rank: 1

积分
4
发表于 2020-3-7 03:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
课程设计的题目,那位大虾帮忙看看。。。

软件设计的用途是:工业中常见的--微机温度控制系统

软件包括下面内容:
1.程序开头,包括标度变换常量表的设置和各段的设置,各项预制温度和运算结果的存放单元分配。
2.设定温度,报警温度的输入和存放。
3.系统初始化。
4.模拟热电势数字信号输入。
5.标度变换,将热电势信号转换为相应的十进制温度值。
6.温度显示。
7.预设温度比较,并根据比较结果分别显示加热,保温或者报警。设计源程序(有错误)

那位帮忙看看错误在那里?

NAME PIPI
;*****定义数据段*****
DATA SEGMENT PARA 'DATA'
V DB 00H,00H,05H,00H,00H
DB 15H,0C3H,04H,00H,00H
DB 29H,00H,05H,0FBH,0FFH
DB 3EH, 0C3H,04H,05H,00H
DB 54H,8BH,04H,12H,00H
DB 69H,0C3H,04H,00H,00H
DB 7FH,8BH,04H,16H,00H
DB 95H,8BH,04H,16H,00H
DB 0AAH,0C3H,04H,16H,00H
DB 0BEH,00H,05H,0CEH,0FFH
DB 0C2H,00H,05H,1EH,00H
DB 0E6H,00H,05H,0CEH,0FFH
DB 0F9H,43H,05H,92H,0FFH
DB 0FFH
TH DB 'INPUT THE HOLD TEMP:',0AH,0DH,'$'
TA DB 'INPUT THE ALARM TEMP:',0AH,0DH,'$'
V1 DB 'INPUT THE VOLT:',0AH,0DH,'$'
BY DB 'THANK FOR YOU USED',0AH,0DH,'$'
TE DB 'THE TEMP IS:',0AH,0DH,'$'
C1 DB 'STOP HEATING.',0AH,0DH,'$'
C2 DB 'HEATING',0AH,0DH,'$'

C3 DB 'DAGER RAN AWAY', 0AH, 0DH,'$'
C4 DB ' ',0AH,0DH,'$'

RE DB 0,0,0,0
V2 DB 0,0
TH2 DB 0,0,0,0
TA2 DB 0,0,0,0
DATA ENDS

;*****定义堆栈段****
STACK SEGMENT PARA STACK 'STACK'
STA1 DB 100 DUP(?)
TOP EQU LENGTH STA1
STACK ENDS

;****程序初始化*****
CODE SEGMENT PARA 'CODE'
ASSUME CS:CODE, DS:DATA
ASSUME SS:STACK, ES:DATA
STAR PROC FAR
MOV AX,DATA

       MOV DS, AX
       MOV ES, AX
       MOV AX, STACK
       MOV SS, AX
       MOV AX, TOP
       MOV SI, AX
;****显示TH字符串****
       MOV DX, OFFSET TH
       MOV AH, 09H
       INT 21H
;****输入保持温度****
       CALL INDA
       PUSH BX
       MOV DX, OFFSET C4
       MOV AH, 09H
       INT 21H
;****输出TA字符串****
       MOV DX, OFFSET TA
       MOV AH, 09H
       INT 21H
;****输入报警温度****
       CALL INDA
       MOV DX, BX
       PUSH DX
;
       LEA DX,C4
       MOV AH, 09H
       INT 21H
;****输入电压值****
       MOV DX, OFFSET V1
       MOV AH, 09H
       INT 21H
;
       LEA SI, V2
       XOR CX, CX
       MOV CX, 2
INV1:  MOV AH, 1
       INT 21H
       MOV[SI], AL
       INC SI
       LOOP INV1
       XOR AH, AH
       LEA SI, V2
       MOV BX, 2
;
COM1:  MOV CL, [SI]

;**********************************************
      CMP CL, 40h
      JC COM2
      SUB CL,37H
      MOV [SI],CL
      INC SI
      DEC BX
      CMP BX,00H
      JZ COM3
      JMP COM1
;******ASCII码转数字******
COM2: SUB CL,30H
      MOV [SI],CL
      INC SI
      DEC BX
      CMP BX,00H
      JZ COM3
      JMP COM1
COM3: LEA SI,V2
      MOV AL,[SI]
      MOV CL,4
      SHL AL,CL
      MOV BL,[SI+1]
      ADD AL,BL
;******标度转换表读入*******
      MOV SI,OFFSET V
COM4: MOV BL,[SI]
      CMP AL,BL
      JBE CON1
      ADD SI,5
      JMP COM4
;******乘法运算******
CON1: MOV BH,[SI-3]
      MOV BL,[SI-4]
      MUL BX
      MOV CL,8
      SHR AX,CL
      SHL DX,CL
      ADD AX,DX
;******加法运算******
CON2: MOV BX,[SI-2]
      ADC AX,BX
;******十六进制转换十进制******
      MOV BL,10
      DIV BL
      LEA SI,TH2
      MOV [SI+3],AH
      XOR AH,AH
      DIV BL
      MOV [SI+2],AH
      XOR AH,AH
      DIV BL
      MOV [SI+1],AH
      MOV [SI],AL
      MOV CL,4
      MOV AH,[SI]
      SHL AH,CL
      ADD AH,[SI+1]
      MOV AL,[SI+2]
      SHL AL,CL
      ADD AL,[SI+3]
      PUSH AX
;
      MOV DX,OFFSET C4
      MOV AH,9
      INT 21H
;******实际温度输出******
      MOV DX,OFFSET TE
      MOV AH,9
      INT 21H
      MOV CX,4
      LEA SI,TH2
TN1:  MOV AL,[SI]
      ADD AL,30H
      MOV [SI],AL
      INC SI
      LOOP TN1
      LEA SI,TH2
      MOV CX,4
TN2:  MOV DL,[SI]
      MOV AH,2
      INT 21H
      INC SI
      LOOP TN2
      LEA DX,C4
      MOV AH,9
      INT 21H
;*****数据比较*****
      POP AX
      POP DX
      POP BX
      CMP AX,DX
;******************************************************
      JB HOLD
;***报警***
MOV DX,OFFSET C3
MOV AH,09H
INT 21H
JMP EXIT
;***继续加热***
HOLD:CMP BX,AX
JB STOP
MOV DX,OFFSET C2
MOV AH,9
INT 21H
JMP EXIT
;***停止加热***
STOP:MOV DX,OFFSET C1
MOV AH,9
INT 21H
;***程序结束***
EXIT:MOV DX,OFFSET BY
MOV AH,9
INT 21H
POP DS
MOV AH,4CH
INT 21H
RET
;***数据读入子程序***
INDA PROC
MOV CX,4
LEA SI,TA2
;***数据的键盘输入***
IN1:MOV AH,1
INT 21H
MOV [SI],AL
INC SI
LOOP IN1
XOR AX,AX
MOV CX,4
LEA SI,TA2
IN2:MOV AL,[SI]
CMP AL,40H
JAE IN1
MOV AL,[SI+1]
CMP AL,40H
JAE IN1
MOV AL,[SI+2]
CMP AL,40H
JAE IN1
MOV AL,[SI+3]
CMP AL,40H
JAE IN1
;***数据的码转数字***
SUB AL,30H
MOV [SI],AL
INC SI
LOOP IN2
XOR AX,AX
XOR BX,BX
MOV CL,4
LEA SI,TA2
MOV AH,[SI]
SHL AH,CL
MOV BH,[SI+1]
ADD AH,BH
MOV AL,[SI+2]
SHL AL,CL
MOV BL,[SI+3]
ADD AL,BL
MOV BX,AX
RET
INDA ENDP
STAR ENDP
CODE ENDS
END STAR

回复

使用道具 举报

1

主题

3

帖子

4

积分

新手上路

Rank: 1

积分
4
 楼主| 发表于 2020-5-25 14:30:01 | 显示全部楼层
设计原理
  控制温度系统在586微型计算机上完成。采用汇编语言编制源程序。根据A/D转换器的工作原理,用00~FF范围内的八位二进制代表热电偶提供并经过放大的0~+5V热电势信号,从键盘输入。根据不同的热电偶分度表,并将输入计算机的数字信号进行标度变换,转换为与温度热电势对应的温度值显示在计算机的屏幕上,并根据设定的温度分别给出加热,保温和报警信息。掌握如何利用计算机实现对工业炉炉温的采集和控制输出。
回复

使用道具 举报

0

主题

4

帖子

4

积分

新手上路

Rank: 1

积分
4
发表于 2020-7-31 22:00:01 | 显示全部楼层
呵呵原来是X86的,连什么错误都不说啊?你认真看过吗?不好意思,我不能给你看了,加油,看样也是学生,就会把所有问题一推,你帮我解决吧,
至少你把你的分析写出来啊,程序注释你可以写吧,这样表示你有诚意,然后别人看了快,也好回复你。如果把调试好的代码直接给你,除了为你赚学分,没有什么作用把?这似乎不是verysource的初衷……
回复

使用道具 举报

0

主题

4

帖子

4

积分

新手上路

Rank: 1

积分
4
发表于 2020-7-31 22:45:01 | 显示全部楼层
原来我错了,你有简单注释了,似乎不是程序员的注释风格
我这里只有masm32了,急着考试,让后来的的高手给你改吧,如果LZ看见的话把错误地方写出来……否则很难帮你找全错误……
回复

使用道具 举报

1

主题

3

帖子

4

积分

新手上路

Rank: 1

积分
4
 楼主| 发表于 2020-8-1 22:00:01 | 显示全部楼层
懒是肯定的,只不过没有说自己的观点只是不想对其他人有误导而已,现在我的思想估计钻进了一个死胡同(关于这段程序),所以只留下了题目,希望大家有什么说什么,说不定都会有帮助的!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|CopyRight © 2008-2020|verysource.com ( 京ICP备17048824号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表